ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH GL FRIENDS GAMUDA LAND

admin

wordpress@gamudalandvietnam.vn

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GL FRIENDS (ĐK&ĐK)

1. Các tiêu chí sau đây phải được hoàn thành để được điểm tích lũy theo Giá bán:

Điểm tích lũy theo giá bán được tính dựa trên các giao dịch trực tiếp với Gamuda Land (HCMC);
Hợp đồng mua bán đã ký giữa khách hàng và GL (HCMC) không bị chấm dứt dưới bất kỳ hình thức nào (Chuyển nhượng sẽ không được xem là chấm dứt hợp đồng mua bán);
Giá bán không bao gồm thuế GTGT và phí bảo trì sẽ được chia đều cho số khách hàng để tính điểm tích lũy trong trường hợp hợp đồng mua bán (HĐMB) đứng tên bởi nhiều người

2. Đối với các khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình GL Friends:

Khách hàng phải đáp ứng các tiêu chí tại mục 1 của ĐK&ĐK. Nếu hợp đồng mua bán cho sản phẩm Bất động sản mới được ký kết giữa GL (HCMC) và hai khách hàng trở lên, ít nhất một (1) trong số các khách hàng phải đáp ứng các tiêu chí tại mục 1 của bảng ĐK&ĐK này;
Trong trường hợp người mua chung đều được hưởng chương trình GL Friends, mức giảm giá sẽ không được cộng gộp và xác định dựa trên bậc của khách hàng cao nhất;
Bất động sản mua mới không được Chủ đầu tư phân loại là “Căn hộ tái định cư”;
GL Friends sẽ không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác, như Chương Trình dành cho Nhân Viên, Chương Trình Tri Ân Khách Hàng, Chương Trình Goldlink và Mua Sỉ; trừ trường hợp có sự thay đổi trong chính sách của Chủ đầu tư;
Ngày của Hợp đồng mua bán có bất động sản mới sau ngày 01/12/2018

3. Trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày khách hàng giao dịch Bất động sản mới:

Khách hàng phải hoàn thành và ký kết mẫu đăng ký kích hoạt thành viên GL Friends;
Mẫu đăng ký này phải được xác nhận bởi Chủ đầu tư.
Chủ đầu tư sẽ phát hành thẻ GL Friends cho khách hàng dựa trên giá trị điểm tích lũy sau khi nhận được mẫu đăng ký kích hoạt từ khách hàng. Khách hàng sẽ được miễn phí nâng cấp thẻ khi được nâng lên bậc mới. Trường hợp mất thẻ, khách hàng được yêu cầu đóng phí để làm lại thẻ.

4. Tùy thuộc vào khách hàng theo ĐK&ĐK này, giá trị của GL Friends sẽ được tính dựa theo công thức sau:-

X = Y x Z
Theo đó:-
X = Tổng giá trị giảm giá của GL Friends
Y = Giá nhà thuần của tài sản không bao gồm Giá trị quyền sử dụng đất theo HĐMB mới sau khi trừ các khoản khuyến mãi có giá trị bằng tiền mặt; và
Z = % giảm giá của GL Friends thể hiện tại bảng dưới đây
Bậc Tổng giá trị điểm tích lũy tài sản đã mua tại GL (HCMC) (Không bao gồm giá trị tài sản của HĐMB mới)
Phần trăm giảm giá cho lần mua tiếp theo.

Thẻ bạch kim

Trên 35 tỷ đồng


Thẻ vàng

Từ 12 tỷ đồng đến 35 tỷ đồng


Thẻ bạc

Từ 4 tỷ đồng đến dưới 12 tỷ đồng

 

Tổng giá trị giảm giá “X” nếu trên sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán.
Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào đối với bảng trên, quyết định của GL (HCMC) thể hiện trong bảng nêu trên sẽ là quyết định cuối cùng, ràng buộc và kết thúc đối với Khách hàng.

5. Trong trường hợp:-

 • Không tuân thủ ĐK&ĐK này; và/hoặc
 • Hợp đồng mua bán hiện có và/hoặc Hợp đồng mua bán mới bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì; và/hoặc
 • Có bất kỳ thủ tục phá sản hoặc sự giải thể xảy ra đối với Khách hàng hoặc Khách hàng bị tuyên bố phá sản hoặc có giấy mời của cơ quan có thẩm quyền về việc thanh lý hoặc giải thể vào hoặc trước ngày ký Hợp đồng mua bán của Tài sản mới; và/hoặc
  Bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót của khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn tham gia các cuộc biểu tình, diễu hành, đăng ảnh và bài viết hoặc đưa ra các tuyên bố mà theo ý kiến duy nhất của Chủ đầu tư (Các ý kiến này sẽ là cuối cùng và ràng buộc bên mua) trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới Chủ đầu tư và/hoặc Tập đoàn Gamuda và/hoặc chống lại lợi ích cao nhất của Tập đoàn Gamuda; và/hoặc
 • Bất kỳ sự vi phạm luật, quy định, quy tắc hiện hành nào, theo luật hoặc theo yêu cầu bất kể có hoặc không có hiệu lực của pháp luật bởi khách hàng; và/hoặc
 • Bất kỳ sự vi phạm về bảo mật, gian lận, lừa đảo hoặc lừa dối nào của khách hàng được xác định bởi ý kiến duy nhất của Chủ đầu tư (ý kiến này sẽ là cuối cùng và ràng buộc khách hàng); và/hoặc
 • Bất kỳ thông tin và/hoặc tiết lộ sai lệch hoặc không đúng đưa ra bởi khách hàng; thì các điều sau sẽ được áp dụng:

* Mẫu đăng ký kích hoạt sẽ ngay lập tức được xem như chấm dứt;

    * Quyền lợi của khách hàng đối với chương trình GL Friends sẽ tự động mất hiệu lực và được xem là vô hiệu;

    * Khách hàng sẽ không được tham gia chương trình GL Friends hoặc bất kỳ phần nào của chương trình này; và

    * Khách hàng sẽ không có bất kỳ hành động, khiếu kiện, thủ tục tố tụng dưới bất kỳ hình thức nào đối với Chủ đầu tư đặc biệt đối với Mẫu đăng ký kích hoạt và chương trình GL Friends.

6. Quyền lợi của chương trình GL Friends là dành riêng cho cá nhân khách hàng và sẽ không được sang nhượng/chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào hay cho bất kỳ tài sản nào khác của Khách hàng bằng bất kỳ lý do gì.

7. Chương trình GL Friends sẽ không có giá trị quy đổi thành hiện vật hoặc đặc quyền bằng bất kỳ tên gọi nào.

8. Khách hàng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ĐK&ĐK này cũng như sẽ bồi thường đầy đủ và giữ cho Chủ đầu tư vô hại với mọi tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, tố tụng, hành động, tiền phạt, chi phí khác phát sinh do Khách hàng chấp thuận tham gia hoặc vi phạm chương trình GL Friends theo ĐK& ĐK này

9. Khách Hàng chỉ được hưởng quyền lợi chương trình GL Friends với điều kiện Khách Hàng tuân thủ ĐK& ĐK này và Khách Hàng sẽ không được tham gia đồng thời vào bất kỳ chương trình nào khác do Chủ đầu tư đưa ra (Trừ khi có sự đồng ý của Chủ
đầu tư). Sự thay đổi từ chương trình này sang chương trình khác đều bị nghiêm cấm

10. Chủ Đầu Tư có quyền: –

 • Xác định quyền lợi của Khách Hàng khi tham gia chương trình GL Friends, quyết định các vấn đề khác có liên quan đến chương trình GL Friends và quyết định của Chủ Đầu Tư sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc Khách Hàng; và / hoặc
 • Bất cứ lúc nào quyết định của Chủ Đầu Tư sẽ là duy nhất và tuyệt đối, có quyền thay thế, thu hồi, thêm vào hoặc thay đổi toàn bộ hoặc một phần của chương trình GL Friends mà không cần thông báo cho Khách Hàng; và / hoặc
 • Bất cứ lúc nào quyết định của Chủ Đầu Tư sẽ là duy nhất và tuyệt đối trong việc chấm dứt, gián đoạn hoặc tạm ngưng chương trình GL Friends mà không cần có sự thông báo trước, Chủ Đầu Tư có thể quyết định không trao bất kỳ quyền lợi nào của chương trình GL Friends. Khách Hàng sẽ không có quyền khiếu kiện, khiếu nại Chủ Đầu Tư về việc chấm dứt , gián đoạn hoặc tạm ngưng chương trình này. Trong trường hợp Chủ Đầu Tư tiếp tục chương trình GL Friends, Khách Hàng sẽ tuân theo quyết định của Chủ Đầu Tư về việc tiếp tục và sắp xếp lại điều khoản của chương trình GL Friends; và / hoặc
 • Quyết định của Chủ Đầu Tư về tất cả các vấn đề liên quan đến chương trình GL Friends (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ nội dung nào mâu thuẫn với trong các mục điều khoản và điều kiện tại đây) sẽ là quyết định cuối cùng và
  ràng buộc với Khách Hàng. Mọi thảo luận, thư từ, yêu cầu, khiếu nại đối với các quyết định của Chủ Đầu sẽ không được xem xét dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Khách Hàng theo đây không có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản, các thông báo hoặc phát biểu công khai đối với chương trình GL Friends, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chủ Đầu Tư.
 • Chủ Đầu Tư sẽ không có trách nhiệm về việc Khách Hàng không thực hiện theo các điều khoản của ĐK&ĐK vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề khác ngoài tầm kiểm soát của Chủ Đầu Tư.
 • Nội dung này sẽ ràng buộc đối với Khách Hàng, người thừa kế và / hoặc đại diện cá nhân hoặc người kế thừa trên danh nghĩa của Khách Hàng, như trường hợp tương tự, và sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam

 

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH GL FRIENDS GAMUDA LAND

Trả lời